Η εταιρεία «Σωληνουργεία Τζιρακιάν» ανακοίνωσε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προέκυψε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2021. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε την 13η Σεπτεμβρίου 2021 και αποφασίστηκε η συγκρότηση σε σώμα καθώς και η εκπροσώπηση της εταιρείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη συγκρότησή του, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του ως εξής:

1) Άρις Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη εκτελεστικό Μέλος
2) Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος,
Εκτελεστικό μέλος
3) Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου, Μη εκτελεστικό Μέλος
4) Ευαγγελία Αργυροπούλου του Κωνσταντίνου, Μη εκτελεστικό Μέλος
5) Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ, Μη εκτελεστικό Μέλος,
6) Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας ορίζεται πενταετής, ήτοι από 10/09/2021 έως 09/09/2026.