Η έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ύψους €5.307.000 είναι μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας «ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική» που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας. Θα αποφασισθεί επίσης η παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ της εταιρείας να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το νόμο, και να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την σύναψη κάθε σχετικού εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των εξασφαλιστικών εγγράφων.

Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις για την υποβολή και έγκριση των ετησίων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών. Θα πραγματοποιηθεί επίσης εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.