Η ΣΙΔΕΝΟΡ ανακοίνωσε ότι η χαλυβουργική μονάδα της στη Θεσσαλονίκη έλαβε Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) για τους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος SD σε μορφή ευθύγραμμων ράβδων κουλούρων, πλεγμάτων και κλωβών. Σημειώνεται ότι EPD για τα προϊόντα τους έχουν αποκτήσει ήδη οι θυγατρικές της ΣΙΔΕΝΟΡ, SOVEL και STOMANA, σε Αλμυρό και Βουλγαρία αντίστοιχα.

Η ΣΙΔΕΝΟΡ δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων χάλυβα, με ηγετική θέση στην Ελλάδα και στη ΝΑ Ευρώπη. Σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, για την οικονομική χρήση του 2022, ανήλθε σε 646.494 χιλ. ευρώ έναντι 449.052 χιλ. ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 44% ως απόρροια της αύξησης της ζήτησης και των τιμών των προϊόντων χάλυβα. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν για την οικονομική χρήση του 2022 σε κέρδη 12.974 χιλ. ευρώ έναντι 23.757 χιλ. ευρώ στην χρήση του 2021.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η εταιρεία προχώρησε εντός της χρήσεως σε αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων μέσω έκδοσης ομολογιακού δανείου ύψους 120,8 εκατ. ευρώ και πώληση της θυγατρικής DOJRAN STEEL DOO έναντι ποσού 42,757 εκατ. ευρώ που χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή ομολογιακού δανείου ύψους 146,8 εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο για αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού της. To αποτέλεσμα των παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης και της κερδοφορίας της εταιρείας εντός του 2022, είναι η μείωση των δανειακών υποχρεώσεών της κατά 70,3 εκατ. ευρώ περίπου σε σχέση με το 2021 επεκτείνοντας τη διάρκεια των κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων της κατά 6 χρόνια, ως το 2030.