Στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις από 1.4.2024 και στην οργάνωση της εργασίας, χωρίς αγκυλώσεις και με τη λιγότερη δυνατή γραφειοκρατική επιβάρυνση, εστίασε η πρώτη σχετική ενημερωτική εκδήλωση του ΣΕΒ στην Αθήνα.

Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα εξής:
• Μια νέα προσέγγιση στην οργάνωση της εργασίας προϋποθέτει την άρση των αγκυλώσεων και των στρεβλώσεων στην αγορά εργασίας και τη λιγότερη δυνατή γραφειοκρατική επιβάρυνση.

• Η πολυπλοκότητα και μεταβλητότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων και ειδικά της βιομηχανίας/μεταποίησης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε νέα ρύθμιση. Ειδικά στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στη βιομηχανία, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις και οι ευρωπαϊκές πρακτικές στην οργάνωση του χρόνου εργασίας των αρχών του 21ου αιώνα, αλλά και οι ιδιαιτερότητες κάθε κλάδου, κάθε γραμμής παραγωγής, ακόμα και κάθε παραγόμενου προϊόντος.

• Είναι άμεση ανάγκη η αντιμετώπιση/επίλυση τόσο των λειτουργικών ζητημάτων όσο και των νομοθετικών εκκρεμοτήτων καθώς και η συνεχής συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου εργασίας και της επιχειρηματικής κοινότητας. Θα ακολουθήσουν οι εκδηλώσεις στη Λάρισα την Τετάρτη 7/2, με τον ΣΘΕΒ και τον ΣΒΘΣΕ, και στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 8/2, με τον ΣΒΕ.