Στο συγκεκριμένο σεμινάριο αναλύονται τα κρίσιμα σημεία για την επιλογή του κατάλληλου Η/Ζ, οι προδιαγραφές για την σωστή εγκατάσταση Η/Ζ, οι απαιτήσεις συντήρησης για Η/Ζ συνεχούς & εφεδρικής λειτουργίας (stand by). Μετά το σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να διαμορφώσουν ολοκληρωμένη άποψη για τα Η/Ζ, να επισημαίνουν τα κρίσιμα σημεία για την επιλογή του κατάλληλου Η/Ζ ανάλογα με την εφαρμογή και να προσδιορίζουν τις κατάλληλες μεθόδους συντήρησης και αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων. Το σεμινάριο απευθύνεται σε Μηχανολόγους & Ηλεκτρολόγους μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, Μελετητές, κατασκευαστές και συντηρητές Η/Μ εγκαταστάσεων.