Ενεργοποιήθηκε ο νέος αναπτυξιακός νόμος, με την πρώτη προκήρυξη να αφορά το καθεστώς ενισχύσεων «μεταποίηση – εφοδιαστική αλυσίδα», ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του για το 2022 ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ.

Εν μέσω θέρους ενεργοποιήθηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, με την πρώτη προκήρυξη να αφορά το καθεστώς ενισχύσεων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα». Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 27 Ιουλίου, ενώ η ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών έχει ορισθεί η 31η Οκτωβρίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το 2022 ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 75 εκατ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής. Τα λοιπά 75 εκατ. ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια, τα οποία εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για τα επενδυτικά σχέδια των υπηρεσιών μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics), η παροχή υπηρεσίας σε εταιρείες του ίδιου ομίλου δύναται να ανέρχεται μέχρι ποσοστού 30% των συνολικά παρεχόμενων υπηρεσιών. Για τα ίδια επενδυτικά σχέδια ο τόπος εγκατάστασής τους θα πρέπει να είναι διακριτός από εγκαταστάσεις άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας ή των εταιρειών του oμίλου. Στο παρόν καθεστώς δύναται να υπάγονται και επενδυτικά σχέδια για ενισχύσεις προς ΜμΕ για τις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων του Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το «πράσινο φως» ένταξης των πρώτων επενδύσεων στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο δεν πρέπει να αναμένεται πριν τις αρχές του 2023. Με βάση τα όσα προβλέπεται στη νομοθεσία και στην απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση, η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, ενώ εάν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου, ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών ή δικαιολογητικών που δεν υποβλήθηκαν, τάσσεται προθεσμία έως 7 εργάσιμων ημερών στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου να τις παράσχει ή να τα υποβάλει. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται στο σύνολό της.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος. Δηλαδή στα μέσα Δεκεμβρίου. Στις περιπτώσεις υπέρβασης των ως άνω ορίων, ο έλεγχος αξιολόγησης ανατίθεται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του υπουργείου Ανάπτυξης, σε ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών – Λογιστών. Ο ορκωτός ελεγκτής οφείλει, το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ανάθεση, να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.
Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος των δεικτών βαθμολογίας διενεργούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. Με βάση τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης, καταρτίζεται Προσωρινός Πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου δύναται να υποβάλει ένσταση εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ανάρτηση του Προσωρινού Πίνακα ή την κοινοποίηση της πράξης που εκδίδεται, εφόσον η αίτησή του απορρίφθηκε είτε κατά τον έλεγχο νομιμότητας, είτε κατά της βαθμολογίας του επενδυτικού του σχεδίου.

Είδη ενισχύσεων
Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων (ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, το είδος των επενδυτικών σχεδίων, τις επιλέξιμες δαπάνες, την περιοχή υλοποίησης):
• Φορολογική απαλλαγή [απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης].
• Επιχορήγηση [δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου].
• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού [κάλυψη τμήματος καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης].
• Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης [κάλυψη μέρους μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας, για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση].
• Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου [επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή εξόδων ασφάλισης δανείων υψηλού κινδύνου (αφορά μόνο στο καθεστώς «Νέο Επιχειρείν»)].

Ποιο το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων
Για την υπαγωγή στo καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο ποσό:
α. 1 εκατ. ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Προ των πυλών, λοιπόν, του νέου Αναπτυξιακού Νόμο, ακολουθούν κάποια «ηχηρά» παραδείγματα επενδύσεων που υπάχθηκαν στον προηγούμενο Αναπτυξιακό, μέσα στο καλοκαίρι:

Νέα επένδυση «φουρνίζει» η Παπαδοπούλου
Το «πράσινο» φως στην υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» άναψε με απόφαση του ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής ψωμιού στη θέση Μαδαρό Ε.Ο. Οινοφύτων και είναι συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 35.228.796,90 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 35.228.796,90 ευρώ.
Η βιομηχανία που λειτουργεί τέσσερα εργοστάσια σε Ταύρο, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Οινόφυτα και τρία κέντρα διανομής σε Ασπρόπυργο, Θεσσαλονίκη και Βόλο, αύξησε πέρυσι κατά 6,24% το απασχολούμενο προσωπικό της στα 1.463 άτομα από 1.377 το 2019.
Σε επίπεδο επενδύσεων ο όμιλος έχει υλοποιήσει τα προηγούμενα χρόνια επένδυση 27,4 εκατ. ευρώ -είχε υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο του 2004 και η καταβολή της επιχορήγησης ύψους 1,53 εκατ. ευρώ εγκρίθηκε στις 23/03/2021 με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής & Επιχειρηματικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης- ενώ έχει υποβάλει επενδυτικά πλάνα στον Αναπτυξιακό Νόμο του 2016.
Η ιστορική βιομηχανία «είδε» το 2020 τις ενοποιημένες πωλήσεις της να ενισχύονται κατά 2,8% στα 179,128 εκατ. ευρώ, τα προ φόρων κέρδη της να αυξάνονται κατά 5,6% στα 14,934 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να σημειώνουν ανάπτυξη 6,4% στα 11,571 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο οι εξαγωγές της αυξήθηκαν κατά 7,5% σε σχέση με το 2019.

Η Τσίμη επεκτείνει τη μονάδα της
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η υπαγωγή στον ν. 4399/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας επενδυτικού σχεδίου της «Tsimis Printing». Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση δυναμικότητας μονάδας παραγωγής υλικών εύκαμπτης συσκευασίας στον Δήμο Λαμίας επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.856.718 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.856.718 ευρώ.
Η Τσίμη Α.Ε. ειδικεύεται στις εκτυπώσεις βαθυτυπίας υλικών εύκαμπτης συσκευασίας και δραστηριοποιείται στον κλάδο αυτό από το 1960. Η αναπτυξιακή πορεία είναι συνεχής και υπήρξε η πρώτη εταιρεία που εκτύπωσε υλικά εύκαμπτης συσκευασίας στην Ελλάδα.

Η εταιρεία έχει μακροχρόνιες συνεργασίες με τους περισσότερους και σημαντικότερους προμηθευτές της. Για τους καινούργιους προμηθευτές της γίνεται ποιοτικός και ενδελεχής έλεγχος είτε αφορά στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό. Η ποιότητα των πρώτων υλών, των προϊόντων και των έγκαιρων παραδόσεων στους πελάτες της έχει σημαντικό ρόλο για την εταιρεία. Οι πελάτες της Τσίμη Α.Ε. βρίσκονται γεωγραφικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελούνται από μεγάλες εταιρείες, κυρίως βιομηχανικές, που κατά βάση δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων.
Το 77% του κύκλου εργασιών της αφορά σε εξαγωγές ανά τον κόσμο στους μεγαλύτερους ομίλους τροφίμων. Σημειώνεται επίσης ότι τα υλικά συσκευασίας στα οποία ειδικεύεται είναι το OPP, PET, PVC, PE, PAPER και ALUMINIUM. Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρεία από το 1997 λειτουργεί ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο στην ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, ενώ το 2019 η εταιρεία έθεσε σε λειτουργία νέα παραγωγική μονάδα στις εγκαταστάσεις της στην ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, με σύγχρονη εκτυπωτική μηχανή βαθυτυπίας, με τις απαραίτητες τεχνικές εγκαταστάσεις. Επίσης, στον ίδιο χώρο από το 2020 λειτουργεί νέα λαμιναριστική μηχανή υψηλής παραγωγικής ικανότητας. Επιπλέον είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου που εφάρμοσε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο πιστοποίησε για πρώτη φορά το 1995 (ISO 9002). Σήμερα το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΤΣΙΜΗ ΑΕ είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001.

Επένδυση από την Παπουτσάνης
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο επενδυτικού σχεδίου της Παπουτσάνης. Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής σαπώνων και γαλακτωμάτων στο Δήμο Χαλκίδεων συνολικού επιλέξιμου κόστους 902.520 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους 902.520 ευρώ.
Η βιομηχανία το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης εμφάνισε ισχυρή ανάπτυξη. Ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση 39% με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται σε 33,6 εκατ. ευρώ έναντι 24,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών αποδίδεται στη επανεκκίνηση της ξενοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στην υψηλή επίδοση των πωλήσεων ειδικών σαπωνομαζών στο εξωτερικό και των παραγωγών για τρίτους. Η αξία των εξαγωγών για την Παπουτσάνης ανήλθε σε 22,2 εκατ. ευρώ έναντι 14,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, αντιπροσωπεύοντας το 66% του συνολικού κύκλου εργασιών και παρουσιάζοντας ανάπτυξη κατά 54%. Όσον αφορά στη συμβολή των τομέων δραστηριότητας στα συνολικά μεγέθη, επισημαίνεται ότι το 15% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 20% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 44% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 21% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.
Αύξηση πωλήσεων κατά 15% σε σχέση με το 2021 κατέγραψε και η κατηγορία προϊόντων προς τρίτους. Η αύξηση προήλθε από τη σημαντική περαιτέρω ενίσχυση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρίες για την παραγωγή προϊόντων τους και τη συνεχή ανάπτυξη της ποικιλίας των κατηγοριών προϊόντων που προσφέρει η Παπουτσάνης. Σε ό,τι αφορά τις βιομηχανικές πωλήσεις σημειώθηκε αύξηση κατά 86% το πρώτο εξάμηνο του 2022 στη συγκεκριμένη κατηγορία που αφορά κυρίως εξαγωγές.

Η ανάπτυξη οφείλεται στη διεθνή εδραίωση της Παπουτσάνης στον κλάδο, στη διεύρυνση του πελατολογίου καθώς και στη συνεχή ενίσχυση των προσφερόμενων προϊόντων. Για την εξυπηρέτηση των αυξανόμενων αναγκών, η νέα μονάδα παραγωγής σαπωνόμαζας, που έχει τεθεί σε λειτουργία από το β’ εξάμηνο του 2021, έχει ήδη πετύχει διπλασιασμό της παραγωγικής δυνατότητας της Παπουτσάνης, ενώ με τη διάθεση συνθετικών σαπωνομαζών, προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η Παπουτσάνης προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις στη συγκεκριμένη αγορά.

To επενδυτικό σχέδιο της Pfizer Hellas
Το πράσινο φως στην επένδυση της Pfizer Hellas άναψε το υπουργείο Ανάπτυξης όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στη δημιουργία ενός διεθνούς κέντρου επιχειρησιακών λειτουργιών και υπηρεσιών (Global Business Services Hub) στο σύνολο των εγκαταστάσεων του συγκροτήματος κτιρίων East Plaza του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού ενισχυόμενου μισθολογικού κόστους 20.252.042 ευρώ και 280 νέων ετήσιων μονάδων εργασίας.

Το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε 124.967.962,88 ευρώ και αφορά αφενός στις κεφαλαιουχικές δαπάνες ανακαίνισης κτιριακών εγκαταστάσεων, αγοράς εξοπλισμού και εγκατάστασης ψηφιακών υποδομών ποσού 7.794.936,71 ευρώ και αφετέρου στις λειτουργικές δαπάνες σε επίπεδο δεκαετίας ποσού 117.173.026,17 ευρώ, οι οποίες περιλαμβάνουν δαπάνες μισθοδοσίας, έξοδα μετακίνησης εργαζομένων, δαπάνες διενέργειας εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενοίκια, δαπάνες διαχείρισης εγκαταστάσεων κ.ά.
Οι ενισχυόμενες δαπάνες αφορούν στο μισθολογικό κόστος που προκύπτει από τη δημιουργία θέσεων εργασίας που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της επένδυσης, υπολογιζόμενο σε περίοδο 2 ετών και εφόσον η πλήρωση της κάθε θέσης εργασίας έγινε εντός περιόδου τριών ετών από την περάτωση των εργασιών.
Η συγκεκριμένη επένδυση θα υλοποιηθεί στις μισθωμένες εγκαταστάσεις του συγκροτήματος κτιρίων East Plaza του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.