Μέσα στο καλοκαίρι του 2023 ολοκληρώθηκε το τελευταίο επενδυτικό βήμα της «Νιτσιάκος Ραφαήλ Παντελεήμων Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με δ.τ. «Gold Chicken Eggs», με την προσθήκη νέας πτηνοτροφικής μονάδας. Πιο συγκεκριμένα, με σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, πιστοποιείται η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας, που υπήχθη στις διατάξεις του ν. 4399/2016, στο καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 (Α’ Κύκλος). Το σχέδιο αφορά στην «ίδρυση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 12.000 πατρογονικών ορνίθων», στο Καλπάκι Ιωαννίνων.

Το συνολικό οριστικοποιούμενο επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 672.284 και 624.494 ευρώ αντίστοιχα, με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται στο ποσό των 93.674 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 15% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Το ύψος της εξωτερικής χρηματοδότησης μέσω τραπεζικού δανείου τριετούς τουλάχιστον διάρκειας ανέρχεται σε 218.573 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 35%. Τέλος, όσον αφορά το ύψος της ενίσχυσης με τη μορφή της επιχορήγησης, αυτό ανέρχεται στο ποσό των 312.247 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της συμβατικής επένδυσης.