Την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής FITCO από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αποφάσισαν τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο εταιρειών κατά τις συνεδριάσεις τους, την περασμένη εβδομάδα.
Πιο αναλυτικά, η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» ανακοινώνει ότι, τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών με τις επωνυμίες «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» και της κατά 100% θυγατρικής αυτής, μη εισηγμένης εταιρείας «FITCO» κατά τις συνεδριάσεις τους, την 14/5/2021, αποφάσισαν την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με απορρόφηση της «FITCO» από την «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4172/2013, όπως ισχύουν. Προς υλοποίηση της ανωτέρω συγχώνευσης με απορρόφηση, προέβησαν στη σύνταξη σχεδίου συγχώνευσης με ημερομηνία 19/5/2021, το οποίο καταχώρισαν στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στις 20/5/2021. Ο εταιρικός μετασχηματισμός εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη.