Αυξημένος στα 32.056 χιλ. ευρώ έναντι 24.633 χιλ. ευρώ το 2021, εμφανίζεται ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παροχής υπηρεσιών logistics Schenker για το 2022.
Επιπροσθέτως, τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 5.911 χιλ. ευρώ ενώ την προηγούμενη χρονιά ήταν 5.021 χιλ. ευρώ.

H εταιρεία είχε αύξηση του μικτού της κέρδους ύψους 889 χιλ. ευρώ και σε ποσοστό 17,71% λόγω της αύξησης της εμπορικής απόδοσης όλων των επιχειρησιακών τμημάτων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΣ της εταιρείας, όπως αναφέρεται και σε σχετική έκθεση του. η κερδοφορία οφείλεται στην αλλαγή διοίκησης στις αρχές του 2022 επαναπροσδιορίζοντας συγκεκριμένους στόχους όπως:

• αύξηση των πωλήσεων μέσω αύξησης του μεριδίου αγοράς λαμβάνοντας υπόψη τον πιστωτικό κίνδυνο κάθε ξεχωριστής συνεργασίας και κάθε πελάτη,

• έλεγχο του λειτουργικού κόστους καθώς και των υποστηρικτικών εργασιών με δείκτες απόδοσης λαμβάνοντας διορθωτικά μέτρα όπου αυτό είναι απαραίτητο,

• έλεγχο των διαφορετικών τομέων εμπορικής δραστηριότητας οι οποίοι επηρεάζονται από την οικονομική κατάσταση καθώς και τον έλεγχο των όγκων των πελατών μας οι οποίοι ανήκουν σ ’αυτούς τους τομείς.