Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά στην ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής Οδηγίας, που προβλέπει τη θέσπιση ενός ελάχιστου φορολογικού συντελεστή για πολυεθνικές επιχειρήσεις και ημεδαπούς ομίλους μεγάλης κλίμακας, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε συμπληρωματικό φόρο έως 15% επί των κερδών. Πιο αναλυτικά, το νέο σύστημα εφαρμόζει ένα παγκόσμιο ελάχιστο πραγματικό φορολογικό συντελεστή 15%.

Η εφαρμογή του συντελεστή μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον συμπληρωματικό φόρο έως 15% επί των κερδών, εφόσον αυτές οι επιχειρήσεις κατέβαλαν σε φόρους ποσοστό μικρότερο αυτού. Έως σήμερα έχει υιοθετηθεί από 132 χώρες και εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 1/1/2024 από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.. Ως εκ τούτου, οι πολυεθνικοί όμιλοι επιχειρήσεων και οι ημεδαποί όμιλοι μεγάλης κλίμακας με ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 750 εκατ. ευρώ θα πρέπει υποχρεωτικά να φορολογούνται με ελάχιστο πραγματικό φορολογικό συντελεστή που δεν μπορεί να υπολείπεται του 15%.