Ένα ακόμα ολοκληρωμένο έργο Διανομής Ισχύος και Αυτοματισμού από το Power & Automation. Το έργο αφορά νέα Μονάδα Σκυροδέματος στην Αττική και περιλαμβάνει:
1. Τη Μελέτη Εφαρμογής.
2. Τη προμήθεια Εξοπλισμού Μέσης Τάσης.
3. Την κατασκευή Πίνακα Διανομής Χαμηλής Τάσης σύμφωνα με το πρότυπο IEC61439- 1, με Arc Fault Protection σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61641.
4. Την κατασκευή Υποσταθμού 20/0,4kV, 1000kVΑ σε Οικίσκο.
5. Την κατασκευή των υπόλοιπων Πινάκων Χαμηλής Τάσης όπως Πίνακας Ισχύος, Πίνακας PLC, Βοηθητικών Μηχανημάτων και Εξωτερικού Φωτισμού. Οι πίνακες κατασκευάστηκαν σύμφωνα με το πρότυπο IEC61439- 1, με δοκιμές σειράς, και προστασία Arc flash Κλάση Α.
6. Την Εγκατάσταση του παραπάνω εξοπλισμού και επιπλέον εγκατάσταση των:
α. Μεταλλικών σχαρών.
β. Καλωδίων Μέσης & Χαμηλής Τάσης.
γ. Γειώσεων.
δ. Αντικεραυνικής Προστασίας.

Επίσης ετοιμάστηκαν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την σύνδεση της Νέας Μονάδας στο Δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ. Το έργο παραδόθηκε σε πλήρη λειτουργία με εκπληρωμένους όλους τους τεχνικούς και παραγωγικούς στόχους.