Ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν οι διαδικασίες δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ της Real Consulting και της θυγατρικής της, Real Competence Center Leros AE. Η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός διμήνου, μέσω απορρόφησης.

Όπως σημειώνεται, «σε συνέχεια της ανακοίνωσης στις 25.10.2021 για την έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης της REAL CONSULTING με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας «REAL COMPETENCE CENTER LEROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το Διοικητικό Συμβούλιο της REAL CONSULTING ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι στις 12 Νοεμβρίου 2021, ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης που συνετάγη από κοινού με την REAL COMPETENCE CENTER LEROS».