Στις 7 Φεβρουαρίου ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών (ECHA) γνωστοποίησε την πρόθεση του να εντάξει 5 νέες ουσίες στον κατάλογο ουσιών προς Αδειοδότηση REACH: 1. Melamine, 2. Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate καθώς και τα ισομερά ή/και οι συνδυασμοί αυτών (TBPH), 3. S-(tricyclo[5.2.1.0 2,6]deca-3-en-8(or 9)-yl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate, 4. Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide και 5. Barium diboron tetraoxide

Οι ανωτέρω ουσίες είναι ήδη στη λίστα ουσιών πολύ υψηλής επικινδυνότητας (SVHC). Σύμφωνα με ανακοίνωση της Sustrchem, οι ουσίες που εντάσσονται στον κατάλογο ουσιών προς Αδειοδότηση, απαγορεύεται να διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Αγορά πέρα από μία ορισμένη ημερομηνία (sunset date), εκτός και αν έχουν λάβει ειδική αδειοδότηση από τον ECHA. Η αδειοδότηση δίνεται από τον ECHA μόνο για την αιτούσα επιχείρηση, για συγκεκριμένη χρήση και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.