Προβληματισμό στη διοίκηση της ΑΚΡΙΤΑΣ δημιουργούν οι συνεχείς ανατιμήσεις στις α’ ύλες και το κόστος ενέργειας, τάση που έχει ξεκινήσει ήδη από το 4ο τρίμηνο του 2020 και συνεχίζεται και το τρίτο τρίμηνο του 2021.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, οι πωλήσεις για το τρέχον δεύτερο εξάμηνο αναμένονται αυξημένες έναντι του πρώτου εξαμήνου, ενώ ως σημαντικότερες παράμετροι κερδοφορίας και ανάπτυξης της εταιρείας (value drivers) αναδεικνύονται οι υψηλοί ρυθμοί παραγωγικότητας και πωλήσεων, καθώς και οι τιμές διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με το κόστος παραγωγής.

Το πρώτο εξάμηνο σε αριθμούς
Το πρώτο εξάμηνο ο ενοποιημένος κυκλος εργασιών της παρουσίασε αύξηση 62,1%, διαμορφούμενος σε 16,857 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αποδίδεται τόσο στην αύξηση της μέσης ανά μονάδα τιμής πώλησης όσο και στην αύξηση των πωλούμενων ποσοτήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό με την εταιρεία να ενισχύει σημαντικά το μερίδιο αγοράς της. Οι πωλήσεις εσωτερικού παρουσιάζουν αύξηση 49,4% με το μείγμα εστιασμένο σε επενδεδυμένα προϊόντα, ενώ όσον αφορά στις ενδοκοινοτικές και στις πωλήσεις προς τρίτες χώρες, η καταγραφόμενη αύξηση ανέρχεται σε 129,8% και 243% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημίες 88.673 ευρώ έναντι ζημιών 1,657 εκατ. ευρώ στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης, ενώ ο συνολικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 41.443.581 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.234.357 ευρώ, που σχετίζεται με τη χρηματοδότηση των πωλήσεων μέσω κεφαλαίων κινήσεων και προεξόφλησης επιταγών. Το μέσο κόστος δανεισμού (επιτόκιο) ανήλθε σε περίπου 3,05%.