Στην κάλυψη τεσσάρων κοινών, έγχαρτων, ονομαστικών ομολογιών, προχώρησε η Profile Systems and Software, ονομαστικής αξίας 200.000,00 € εκάστης και συνολικής ονομαστικής αξίας 800.000,00 €, εκ των συνολικά επτά ομολογιών, στις οποίες διαιρείται το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους έως 1.400.000,00 € κατ΄ ανώτατο όριο.

Στην έκδοση του ΚΟΔ προχώρησε η κατά 100% θυγατρική αυτής Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “PROFILE TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” και το διακριτικό τίτλο “PROFILE TECHNOLOGIES Α.Ε.”