Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα της δράσης: «Produc-e Green» (https://producegreen.gov.gr/) έως την 15η Μαρτίου 2024 και ώρα 23:59, με την επιφύλαξη εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η παράταση κρίνεται αναγκαία για την ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος, καθώς και λόγω της προσθήκης των ακόλουθων Κ.Α.Δ.:

• 27.32: Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων,

• 30.11: Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών. Ισχύει μόνο για σκάφη μηδενικών εκπομπών ρύπων CO2, μέγιστου μήκους έως 41 μέτρα, δυναμικότητας έως 350 επιβατών και 15 αυτοκινήτων και

• 38.32: Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού. Ισχύει για την ανάκτηση πρώτων υλών από φωτοβολταϊκά panels.