Την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το υφιστάμενο εργοστάσιο επεξεργασίας φρούτων και παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα της εταιρείας «RAVIS FRUITS I.K.E.» αποφάσισε η αρμόδια αρχή. Η δραστηριότητα αφορά σε εργοστάσιο επεξεργασίας φρούτων και παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα που βρίσκεται στο Δήμο Πέλλας, στην Κεντρική Μακεδονία, η εκμετάλλευση του οποίου περιήλθε με ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης από την εταιρεία «San Fruits A.E.» στην «Ravis Fruits Ι.Κ.Ε.».

Τι περιλαμβάνει ο εκσυγχρονισμός
Όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση, η επιχείρηση θα προβεί σε μηχανολογικό εκσυγχρονισμό του εργοστασίου και σε επέκταση/ανακατασκευή της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΜΕΥΑ) εντός του γηπέδου της από την οποία θα προκύψει αύξηση της κινητήριας ισχύος των μηχανημάτων προστασίας περιβάλλοντος. Η συνολική επιφάνεια κάλυψης του εργοστασίου ανέρχεται σε 4.331,16 m2 και η επιφάνεια δόμησης σε 4.188,59 m2. Θα κατασκευαστούν χωμάτινες δεξαμενές στη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εμβαδού 1.643,51 m2 που δεν προσμετρούνται στην κάλυψη και τη δόμηση.

Το εργοστάσιο θα προβεί σε μηχανολογικό εκσυγχρονισμό που συνίσταται στην αφαίρεση παραγωγικού εξοπλισμού κινητήριας ισχύος 67,86 KW και στην προσθήκη εξοπλισμού ισχύος 32,68 KW και η ισχύς του παραγωγικού εξοπλισμού θα διαμορφωθεί σε 183,01 KW, ενώ η μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων θα επεκταθεί/ανακατασκευαστεί εκ νέου και η ισχύς της θα ανέρχεται σε 125,28 KW. Άρα η συνολική κινητήρια ισχύς του εργοστασίου θα ανέλθει σε 334,39 KW.

Διευκρινίζεται ότι η προτεινόμενη επέκταση αφορά στην κατασκευή ανοιχτών χωμάτινων (κατάλληλα μονωμένων και στεγανών) δεξαμενών επαρκούς όγκου για την απορρόφηση της μέγιστης υδραυλικής φόρτισης των υγρών αποβλήτων. Η όλη διεργασία επεξεργασίας των αποβλήτων θα περιλαμβάνει δυο κύρια ξεχωριστά στάδια αερισμού (βαθμίδες) μέσω του σταδίου εξισορρόπησης/προαερισμού και κύριου αερισμού.