Το πράσινο φως στην επένδυση της ΜΕΡΥΚΑΝ ΙΚΕ άναψε το υπουργείο Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, χορήγησε την ενιαία έγκριση εγκατάστασης διάρκειας πέντε ετών στην εταιρεία, εντός ενιαίας έκτασης 12,8 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση Σκουτέλα, του Δήμου Κορινθίων, στην Π.Ε. Πελοποννήσου.

Η μονάδα θα παράγει τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης, κατόπιν απόκτησης από τον Ε.Ο.Φ. άδειας δυνατότητας παραγωγής και αντίστοιχης ειδικής έγκρισης κυκλοφορίας, και εφόσον πληρούνται οι τασσόμενες προϋποθέσεις και σύμφωνα με την 56877/05-07-2021 θετική γνωμοδότηση του ΕΟΦ. Η ΜΕΡΥΚΑΝ συστάθηκε προ διετίας με σκοπό την παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση και προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L.

Η άδεια του υπουργείου Ανάπτυξης προς την εταιρεία περιλαμβάνει την εγκατάσταση 12 δεξαμενών (ανάμιξης λιπασμάτων, νερού και υγραερίου), στεγασμένων χώρων 1.600 τ.μ. και θερμοκηπίου 2.688 τ.μ. Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο.

Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Επίσης, στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.