Η Λαμπρινή Ρίζου, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ενέκρινε τους Περιβαλλοντικους όρους για τη λειτουργία της δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος» της εταιρείας «FER TRADE I.K.E.», στο Δήμο Κασσάνδρας στη Χαλκιδική. Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση, ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας της δραστηριότητας του θέματος οφείλει κατά την κατασκευή και λειτουργία της δραστηριότητας, αλλά και μετά το πέρας αυτής, να τηρεί τους Περιβαλλοντικούς Όρους και Περιορισμούς.

Η τήρηση τους αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη και βαρύνει τον ίδιο. Ο φορέας της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου ή της δραστηριότητας. Η δραστηριότητα αποτελεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, η οποία είναι εγκατεστημένη στη Δ.Κ. Κασσανδρείας, και η οποία προτίθεται να επεκταθεί εντός του γηπέδου εγκατάστασης. Η δραστηριότητα διαθέτει την 50η σχετ. άδεια λειτουργίας, ενώ δεν διέθετε ΑΕΠΟ. Τέλος, με την προαναφερθείσα απόφαση γίνεται αλλαγή φορέα της δραστηριότητας από «ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ – ΤΖΙΝΤΖΙΟΥ Α.Ε.» σε «FER TRADE Ι.Κ.Ε.».