Στον Αναπτυξιακό Νόμο υπήχθη το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «Γαλάνης Δημήτριος». Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας η υπαγωγή του στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων.

Η επένδυση αφορά στην επέκταση της δυναμικότητας γεωργικής εκμετάλλευσης φυτικής παραγωγής (καλλιέργεια σκληρού σιταριού), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 213.095 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 213.095 ευρώ.