Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την απόκτηση του κοινού ελέγχου της Enel Green Power Hellas SA («EGPH»), με έδρα στην Ελλάδα, από τη Macquarie GIG Renewable Energy Fund 2 SCSp («MGREF 2 Fund»), με έδρα στο Λουξεμβούργο, και την Enel Green Power S.p.A. («EGP»), με έδρα στην Ιταλία. Σημειώνεται πως η συναλλαγή αφορά κυρίως την ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων και την παραγωγή και επακόλουθη πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη συγκέντρωση δεν θα επιφέρει προβλήματα ανταγωνισμού, δεδομένης της περιορισμένης συνδυασμένης θέσης των εταιρειών στην αγορά που θα προκύψει από την προτεινόμενη συναλλαγή.
Η παραπάνω συναλλαγή εξετάστηκε στο πλαίσιο της απλουστευμένης διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων.