Σε έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Εγκατάσταση Αποθήκευσης Στερεών μη Επικινδύνων Αποβλήτων, προχώρησε η Γενική Διέθυνση ΧΩ.ΠΕ. Α.ΠΟ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Φορέας υλοποίησης είναι η εταιρεία ΜΑΡΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. και ως τόπος της εγκατάστασης ορίζεται η θέση Σπιθάρι στο Δήμο Ασπροπύργου. Σε ότι αφορά στην παραγωγική διαδικασία της εγκατάστασης, η πρώτη δραστηριότητα αφορά στην αποθήκευση και επεξεργασία στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13). Η δεύτερη αφορά στην αποθήκευση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Τέλος, η τρίτη αφορά στην αποθήκευση χωριστών ρευμάτων αποβλήτων υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση και προέρχονται από τα αστικά στερεά απόβλητα μετά από διαλογή στη πηγή (R13). Σημειώνεται πως η εταιρεία διαθέτει στον Ασπρόπυργο ένα χώρο 18 στρεμμάτων με κλειστό χώρο 3.000 τ.μ. και διαχειρίζεται 13.000 με 14.000 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών το μήνα, ενώ κατέχει και στόλο οχημάτων και μηχανημάτων, τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε μεγάλους χώρους συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.