Πιστοποιήθηκε, με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΖΙΩΓΑ Ο.Ε.» («ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»), η οποία είχε υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα». Η επένδυση αφορά στη θεμελιώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας πτηνοτροφικής μονάδας στον Δήμο Λάρισας, ως εξής:

Α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του 1.090.00 ευρώ.
Β) Το ύψος της ίδιας συμμετοχής στο ποσό των 163.500 ευρώ, η οποία καλύφθηκε στο σύνολό από νέες εισφορές σε μετρητά.
Γ) Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό των 545.000 ευρώ.
Δ) Πιστοποιήθηκε ότι οι υφιστάμενες μόνιμες θέσεις εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση είναι συνολικά 4,585 Ε.Μ.Ε. και δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. (Υφιστάμενες κατά την υπαγωγή: 4,58 ΕΜΕ, κατά την ολοκλήρωση 4,58 ΕΜΕ).
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 23η Νοεμβρίου του 2021 και εγκρίθηκε η καταβολή της επιχορήγησης, ποσού 381.500 ευρώ.