Εγκύκλιο για την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ για τα έτη 2022-2024.

Το αρχικό ποσό του ΠΔΕ ύψους 6,75 δισ. ευρώ, όπως εγκρίθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για το 2021, αυξήθηκε κατά 1,25 δισ. ευρώ και ανέρχεται συνολικά σε 8 δισ. ευρώ. Μετά την ψήφιση του ΜΠΔΣ 2022-2025 έχουν προϋπολογισθεί για το ΠΔΕ 21,25 δισ. ευρώ για την περίοδο 2022-2024. Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, στους διαθέσιμους πόρους του ΠΔΕ προστίθενται και πόροι για υλοποίηση έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ειδικότερα για το 2021, έχουν προβλεφθεί στο ΜΠΔΣ 2022-2025 για το σκοπό αυτό πόροι ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Έργα που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα βαρύνουν το Εθνικό ΠΔΕ.

Ειδικότερα επιδιώκονται:
1. Η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων ΕΣΠΑ 2014-2020 και των άλλων προγραμμάτων του για την εξασφάλιση της εισροής της μέγιστης κοινοτικής συνδρομής.
2. Η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ για την προώθηση των αναπτυξιακών στόχων των Φορέων, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
3. Η έναρξη και ταχύτατη υλοποίηση των έργων που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
4. Η υλοποίηση έργων για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της υγειονομικής κρίσης 5. Η ολοκλήρωση των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την αποφυγή επιστροφής πόρων.