Τους τρεις άξονες δράσης της απέναντι στα αυξημένα κόστη παραθέτει η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ, απαντώντας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις γνωστοποιήσεις για την πανδημία Covid-19, την ενεργειακή κρίση και την επίδρασή τους στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά των πρώτων υλών και ενέργειας και εκτιμά ότι θα περιορίσει τον αντίκτυπο αυτών μέσω:
• της μείωσης του παραγωγικού κόστους, συνέπεια του επενδυτικού της πλάνου της τελευταίας διετίας,
• τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών, και ειδικά των δαπανών διάθεσης οι οποίες επιβαρύνθηκαν εκτάκτως την τρέχουσα χρονιά από υψηλά κόστη μεταφορικών και αποθήκευσης λόγω απόθεσης των προϊόντων σε εγκαταστάσεις τρίτων, προκειμένου να κατασκευαστεί η νέα αποθήκη με δυναμικότητα κατάλληλη για να στηρίξει τον ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας,
• της μετακύλισης σε μεγάλο βαθμό των αυξήσεων τιμών πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας. Εδώ η εταιρεία, και παρά την προφανή πίεση από τις ανωτέρω αυξήσεις, βρίσκεται σε σχετικά πλεονεκτικότερη θέση δεδομένου ότι άνω του 65% των πωλήσεών της γίνεται μέσω συμβολαίων, όπου η αναπροσαρμογή των τιμών προβλέπεται συμβατικά (open book costing).