Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». Η επένδυση αναφέρεται στην ίδρυση Μονάδας παροχής Υπηρεσιών μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics) στη θέση «Λειβάδια», εκτός σχεδίου πόλεως του Δήμου Χανίων, και είναι συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.505.000 ευρώ.

Το 2020 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 2.669.530,27 ευρώ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε 219.088,30 ευρώ. Η εταιρεία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης 162.234,42 ευρώ, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 56.853,88 ευρώ. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2020 διαμορφώθηκε σε 8.111,72 ευρώ και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε 154.122,70 ευρώ.

Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων σε νέες αγορές, μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες και εμπορεύματα σε παλιούς και νέους πελάτες. Οι δραστηριότητες της εταιρείας εστιάζονται σε τρεις κύριους τομείς: τουρισμό, ναυτικές υπηρεσίες και φιλοξενία. Από το 1984 οι εταιρείες του Ομίλου Γελασάκη, του οποίου τη συνολική διοίκηση έχει η οικογένεια Γελασάκη, αναπτύσσονται ραγδαία και αναδεικνύονται μεταξύ των πλέον δυναμικών ελληνικών εταιρειών. Από το 2012 ο Όμιλος προχώρησε σε επέκταση του χαρτοφυλακίου του συμπεριλαμβάνοντας υπηρεσίες φιλοξενίας και εστιάζοντας σε εμπειρίες πολυτελείας υψηλού επιπέδου.