Το «πράσινο φως» στο επενδυτικό σχέδιο της PAPER AXON άναψε ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας εύκαμπτων και συνθετικών υλικών, για την κατασκευή ειδών συσκευασίας με την προμήθεια σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού στο 2ο χλμ Καλυβιών – Μαρκοπούλου, Δ.Ε. Καλυβίων-Θορικού, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.122.460 ευρώ.
Πέρυσι οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 7.467.968,26 ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 0,28% σε σχέση με το 2019.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 796.782,18 ευρώ καταγράφοντας μείωση 34,44%, το λειτουργικό κέρδος (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 523.614,68 ευρώ έναντι 1.296.252 ευρώ ως επακόλουθο της μείωσης του μικτού περιθωρίου κέρδους, αποτέλεσμα της απορρόφησης αυξήσεων των πρώτων υλών, της αύξησης μισθολογικού κόστους, των αυξημένων αποσβέσεων λόγω των νέων επενδύσεων και λοιπών εξόδων για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης.

Ομοίως, το χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρείας αυξήθηκε κατά 88,56 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ως αποτέλεσμα της αύξησης του τραπεζικού δανεισμού και των νέων συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 194.495,75 ευρώ έναντι κερδών 773.578,44 ευρώ το 2019. Η μείωση οφείλεται τόσο στη μείωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους όσο και στην αύξηση των λοιπών λειτουργικών και χρηματοοικονομικών εξόδων της εταιρείας.