Στον Αναπτυξιακό Νόμο εντάχθηκε το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «ADVENT TECHNOLOGIES» με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας. Η επένδυση αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (κυψέλες καυσίμου) στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, στο Δήμο Πατρέων, και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 2.317.061,65 ευρώ.

Η εταιρεία που πριν από λίγο διάστημα προχώρησε στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2,99 εκατ. ευρώ εμφάνισε στη χρήση του 2019 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) καθαρές πωλήσεις 338.712,55 ευρώ, έναντι 274.300,27 ευρώ το 2018, ήτοι παρουσίασαν εντός του 2019 αύξηση 23,48%. Τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν σε 192.674,24 ευρώ έναντι 162.414,12 ευρώ (μείωση 19%), τα EBITDA ενισχύθηκαν στα 289.242,79 ευρώ από 157.753,37 ευρώ και τα ίδια κεφάλαια της ανήλθαν στα 1.871.309,12 ευρώ από 1.663.482,09 ευρώ.