Την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού, της τάξεως του 55% της εταιρείας «Γενικές Μεταφορές – Αθηναϊκή ΑΕ» ανακοίνωσε η Foodlink. Η κίνηση της FDL αποσκοπεί -μεταξύ άλλων- στην αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό του επαρχιακού της δικτύου που δραστηριοποιείται σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, Λάρισα, Γιάννενα και Ρόδο.

Η απόκτηση του 55% ολοκληρώθηκε την 10η Νοεμβρίου 2021, με την εξαγορά ποσοστού 23,57% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς η Foodlink κατείχε ήδη ποσοστό 31,43% σύμφωνα με προγενέστερες ανακοινώσεις της. Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση του 55% της εταιρείας ανήλθε σε € 1.910.700,00 εκατ. των οποίων € 1.460.700,00 αποτελούν τίμημα εξαγοράς μετοχών και € 450.000,00 ευρώ αποτελούν εισφορά για την συμμετοχής της Εταιρείας στην ΑΜΚ της Αθηναϊκής. Η χρηματοδότηση του καταβληθέντος τιμήματος έγινε από τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας.