Την 3η κατά σειρά Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης που αφορά στο έτος 2020, δημοσίευσε ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης. Η Έκθεση περιγράφει αναλυτικά την προσέγγιση και τις επιδόσεις του στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης που προέκυψαν μέσα από τη μελέτη ουσιαστικότητας, παρουσιάζει τη συνεισφορά του στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το αναγνωρισμένο και διεθνώς έγκυρο πρότυπο αναφοράς GRI και τον Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Όσον αφορά στα περιβαλλοντικά θέματα, δίνεται έμφαση στην παροχή καινοτόμων και βιώσιμων προϊόντων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, στη μείωση των αποβλήτων, στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων νέας επεξεργασίας αποβλήτων και ανακύκλωσης, αλλά και στην καταγραφή, παρακολούθηση και συνεχή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Επίσης, έχοντας ενσωματώσει τις δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας στην επιχειρηματική του στρατηγική, ο Όμιλος δημιούργησε την πλατφόρμα IN THE LOOP, που στοχεύει στην αξιοποίηση του χρησιμοποιημένου πλαστικού για τη δημιουργία νέων βιώσιμων προϊόντων. Προτεραιότητα του Ομίλου παραμένει ο σχεδιασμός ενεργειών που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποτελεσματική διαχείριση της επιχειρηματικής συνέχειας και στο χτίσιμο της εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Χαλιορής δήλωσε: «Στην προσπάθειά μας για ένα βιώσιμο μέλλον, θέτουμε φιλόδοξους στόχους πάντα σε συνάρτηση με το επιχειρηματικό μας μοντέλο». Αντίστοιχα, ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Μαλάμος επεξηγεί ότι «η πανδημία έδρασε ως επιταχυντής τάσεων, δείχνοντάς μας ότι η γρήγορη προσαρμογή στις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι καταλυτική για την επιτυχία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου».