Εντυπωσιακή αύξηση είδε στον κύκλο εργασιών της η Πλαστικά Θράκης το α’ τρίμηνο του 2021, με όχημα τη συνεχιζόμενη ζήτηση των προϊόντων που σχετίζονται με την ατομική προστασία. Ειδικότερα, στο ποσό των 111,36 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, έναντι 73,99 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020, αυξημένος κατά 50,5%, με τη διοίκηση να παραμένει αισιόδοξη για την ικανοποιητική πορεία των αποτελεσμάτων και για το σύνολο του έτους. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, παρατηρήθηκε διατήρηση της αυξημένης ζήτησης στα προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία και ειδικότερα σε τεχνικά υφάσματα, που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας. Αυξημένη ήταν η ζήτηση και για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων. Μάλιστα, τα συνολικά Κέρδη προ Φόρων σε επίπεδο Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε €29,4 εκατ., εκ των οποίων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης, τα €20,6 εκατ. ήταν αποτέλεσμα των ανωτέρω συνθηκών και ιδίως λόγω του προϊοντικού μίγματος και κατανέμονται στον Τομέα των «Τεχνικών Υφασμάτων» τα €20,5 εκατ., ενώ στον Τομέα «Συσκευασίας» κατανέμονται τα € 0,1 εκατ. Μειωμένη ήταν η ζήτηση σε προϊόντα συσκευασίας που σχετίζονται με την εστίαση, η οποία συνοδεύτηκε από σημαντική αύξηση των τιμών των βασικών πρώτων υλών σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος, διατηρήθηκε και ενδυναμώθηκε η πελατειακή βάση του Ομίλου.

Αναδιοργάνωση της θηγατρικής
Όπως σημειώνεται, τα προσαρμοσμένα (Adjusted) EBITDA δεν περιλαμβάνονται δαπάνες ποσού € 733 χιλ., οι οποίες αφορούν στη λειτουργική αναδιοργάνωση της εταιρείας Don & Low Ltd. Η εν λόγω θυγατρική μείωσε την παρουσία της στα υφαντά τεχνικά υφάσματα, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγική της δυναμικότητα στα μη υφαντά τεχνικά υφάσματα. Οι σχετικές δαπάνες αφορούν απομείωση πάγιου μηχανολογικού εξοπλισμού της Εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο έτος ο Όμιλος πραγματοποίησε έκτακτη επένδυση ύψους 3 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση γραμμών παραγωγής χειρουργικών μασκών στις παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, στη Σκωτία και στην Ιρλανδία, επιτυγχάνοντας την πλήρη καθετοποίηση στην παραγωγή.