Η Πλαστικά Θράκης γνωστοποίησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 25ης Σεπτεμβρίου 2021, αποφάσισε τη διανομή προς τους μετόχους προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2021, με βάση τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2021-30.06.2021. Το προσωρινό μέρισμα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.750 χιλ. ευρώ (μικτό ποσό), αντιστοιχεί σε 0,1086 ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) και υπόκειται σε παρακράτηση ποσοστού 5%.

Το ποσό του προσωρινού μερίσματος ανά μετοχή που θα καταβληθεί τελικώς θα προσαυξηθεί κατά το ποσό του αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής. Η διανομή του προσωρινού μερίσματος θα πραγματοποιηθεί εντός δύο μηνών από την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής ανακοινώσεως περί της δημοσίευσης των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Α’ εξαμήνου 2021.