Την έγκρισή της στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου έδωσε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της Πλαστικά Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2021.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης κατά 18.617.856 ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,68 ευρώ, οπότε η ονομαστική αξία της μετοχής θα ανέλθει στα 1,43 ευρώ.

Κατόπιν των παραπάνω, το μετοχικό κεφάλαιο της βιομηχανίας θα ανέλθει στα 39.152.256 ευρώ και αποτελείται από 27.379.200 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,43 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι για τον Όμιλο, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της περιόδου του εννεαμήνου του 2021 ανήλθε σε 278,1 εκατ. ευρώ, έναντι 231,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας άνοδο 20,1%.

Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε το εννεάμηνο του 2021 στα 144,6 εκατ. ευρώ έναντι 121,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας άνοδο 19,0%. Η διοίκηση σημείωσε ότι, λόγω της σημαντικότατης αύξησης του κόστους ενέργειας, αναμένεται μια μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, χωρίς αυτό να μεταβάλλει την εκτίμηση για αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας για το σύνολο του έτους σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.