Πιστοποιήθηκε -με απόφαση του Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών- η τροποποίηση, πιστοποίηση ολοκλήρωσης και οριστικοποίηση του κόστους του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕΒΕ. Η επένδυση αφορούσε στην κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής PET ραδιοφαρμάκων, στη ΒΙ.ΠΕ. Λακκώματος Χαλκιδικής συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 4,98 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης ανήλθε τελικά στο ποσό των 4.656.766,37 ευρώ και το συνολικό ενισχυόμενο κόστος στο ποσό των 4.656.766,37 ευρώ. Το ύψος του τραπεζικού δανεισμού διαμορφώθηκε στα 4.656.766,37 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 100% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Τέλος, το ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης διαμορφώθηκε στο ποσό των 2.561.221,50 ευρώ και αναλύεται ως εξής: φορολογική απαλλαγή συμβατικής επένδυσης ποσού 2.561.221,50 ευρώ, το οποίο αποτελεί ποσοστό 55% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της συμβατικής επένδυσης.

Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 50 Τεμάχια/Μέρα δόσεις/ραδιοφαρμάκων και οι συνολικές θέσεις εργασίας κατά το χρόνο ολοκλήρωσης ανήλθαν σε 51,23 ΕΜΕ, εκ των οποίων 20,53 ΕΜΕ αφορούν πτυχιούχους. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση των ραδιοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται για διαγνωστικούς σκοπούς στα νοσοκομεία που διαθέτουν PET/CT καθώς και στο εμπόριο ιατρικών ειδών που εισάγει από το εξωτερικό, ιατρικά ραδιενεργά αντιδραστήρια, σύνθετα αντιδραστήρια, ιατρικά μηχανήματα.