Πιστοποιήθηκε η υλοποίηση του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου επένδυσης της επιχείρησης EL SABOR, που αναφέρεται στην ίδρυση νέας μονάδας τροφίμων.
Η μονάδα θα βρίσκεται στη θέση Κοκκινιά – Λαχίδια, Δ.Ε. Οινοφύτων, ενώ είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 4.901.705,39 ευρώ και εγκριθείσας ενίσχυσης ποσού 2.205.767,42 ευρώ που χορηγείται τη μορφή φορολογικής απαλλαγής.

Επίσης, εγκρίθηκε το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής μέχρι του ποσού των 735.255,81 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού φορολογικής απαλλαγής που αφορά στην συμβατική επένδυση, ύψους 2.205.767,42 ευρώ. Πριν την έναρξη της χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής η Υπηρεσία θα εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα της έναρξης του επενδυτικού σχεδίου και θα εκδοθεί προς τούτο σχετικό διοικητικό έγγραφο.

Σε πλήρη λειτουργία η μονάδα παραγωγής NACHO CHIPS
Εν τω μεταξύ σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται η νέα βιομηχανική μονάδα παραγωγής NACHO CHIPS δυναμικότητας 1.000kg/ώρα στα Οινόφυτα Βοιωτίας, της El Sabor. Για την νέα αυτή επένδυση, η οποία έχει ξεκινήσει από 2019 με την αγορά οικοπέδου συνολικής έκτασης 11.337,87τμ, είχε υποβληθεί πρόταση υπαγωγής στις διατάξεις του αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 στην 3η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων της γενικής επιχειρηματικότητας συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 4.901.705,39 ευρώ. Εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού αυτού σχεδίου της εταιρείας, στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, ώστε να ωφεληθεί των φορολογικών απαλλαγών που προβλέπουν οι διατάξεις του Νόμου. Η επένδυση έχει χρηματοδοτηθεί με τραπεζικό δανεισμό, ομολογιακό δάνειο ποσού 3,852 εκατ. ευρώ, το δε υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε με ιδία κεφάλαια.

Σταθεροποίηση με τάση ανόδου
Πέρυσι η ελληνική βιομηχανία «είδε» τον τζίρο της να αυξάνεται κατά 17,53% σε σχέση με το 2019 στα 19,076 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματα μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 4,45% στα 1,723 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται επίσης πως στις υποχρεώσεις της την 31/12/2020 εμφανίζεται ποσό 19.903,30 ευρώ, το οποίο αφορά σε οφειλόμενο ποσό από συνολικές ετήσιες αμοιβές 190.765,18 ευρώ για τη χρήση του εμπορικού σήματος «el sabor». Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας, τις συνθήκες της αγοράς εσωτερικού και εξωτερικού, που μαστίζεται από την διεθνή οικονομική κρίση, προκύπτει ότι η τρέχουσα χρήση παρουσιάζει σταθεροποίηση με τάση ανόδου.