H Βασιλική Καλαμποκίδου, Vice President System Certification TÜV HELLAS (TÜV NORD), επισημαίνει τα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από τις πιστοποίησεις και αναλύει πώς θα αναπτυχθεί στο επιχειρείν μια κουλτούρα γύρω από την απόκτηση πιστοποιήσεων.

Tι προσφέρει η πιστοποίηση στις επιχειρήσεις;

Η Πιστοποίηση μιας επιχείρησης προσφέρει πολλαπλά και ουσιαστικά οφέλη. Αρχικά, βελτιώνει τις εσωτερικές δομές και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των οργανισμών ανεξαρτήτως νομικής μορφής, κλάδου και μεγέθους. Για παράδειγμα, η διαδικασία προς Πιστοποίηση μπορεί να βελτιώσει το οργανόγραμμα και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων εσωτερικά, να βοηθήσει την παραγωγική διαδικασία στην καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών, να εισάγει νέες διαδικασίες ή να βελτιώσει υφιστάμενες διεργασίες.
Η Πιστοποίηση αποδεικνύει τη συμμόρφωση στη νομοθεσία, ενισχύει τη διοικητική λειτουργία αναφορικά με τη μέτρηση ποιότητας προϊόντων, υπηρεσιών και διεργασιών έτσι ώστε αυτές να μπορούν να βελτιώνονται. Άλλωστε ό,τι μπορούμε να μετρήσουμε μπορούμε και να το βελτιώσουμε. Επίσης, δημιουργεί αναγνωσιμότητα, αύξηση της εμπιστοσύνης πελατών και προμηθευτών, ενισχύει την αξιοπιστία έναντι στην κοινότητα αλλά και την Πολιτεία.

Τα Συστήματα Διαχείρισης που αναπτύσσουν οι οργανισμοί σύμφωνα με Διεθνή, Ευρωπαϊκά ή και Εθνικά πρότυπα, είναι εργαλεία διοίκησης για την υιοθέτηση διαδικασιών για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων και των καταναλωτών, για την προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ασφάλεια των πληροφοριών, την επιχειρησιακή συνέχεια, τη βιωσιμότητα.

Η Πιστοποίηση από ένα αναγνωρισμένο, αμερόληπτο, ανεξάρτητο τρίτο μέρος, δηλαδή από έναν αξιόπιστο, Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, ενισχύει το κύρος και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αποτελεί διαβατήριο εισόδου σε αγορές του εξωτερικού και δημόσιους διαγωνισμούς και αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα προτίμησης για επενδυτές και καταναλωτές.

Μπορείτε να μας δώσετε μερικά παραδείγματα…

Η εποχή της πανδημίας που ακόμη διαχειριζόμαστε, ήταν και είναι μια περίοδος που ανέδειξε την αξία της Πιστοποίησης. Τα πρότυπα για τα μέσα ατομικής προστασίας ή και για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό είναι εκείνα που εγγυώνται την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία τους, οπότε και την ασφάλεια των πολιτών. Οι επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν ή διακινούν τέτοια προϊόντα στην ΕΕ πρέπει υποχρεωτικά να είναι πιστοποιημένες και η Πολιτεία μερίμνησε για τον έλεγχο της αγοράς με αναφορά στις Πιστοποιήσεις των προϊόντων και των εταιρειών.

Οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις για την επιχειρησιακή συνέχεια (ISO 22301), παρουσίασαν άμεση προσαρμογή στις συνθήκες πανδημίας, καθώς είχαν προβλέψει τον κίνδυνο και είχαν αναπτύξει σχέδια για συνέχιση της λειτουργίας τους σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα απόκρισης, για μέτρα Υγείας και Ασφάλεια των εργαζομένων τους και για πρόβλεψη τηλεργασίας. Παρουσίασαν ευελιξία και ανθεκτικότητα γιατί ήταν προετοιμασμένες.
Η διαδικασία πιστοποίησης, όταν δεν αφορά υποχρεωτική συμμόρφωση σε εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία, αποτελεί στρατηγική επιλογή και συντελεί στη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Πώς η Πιστοποίηση βοηθά τις επιχειρήσεις σε σχέση με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και παγκόσμιες εξελίξεις;

Η πιστοποίηση βρίσκεται στην καρδιά της νέας βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2020 και επικαιροποιήθηκε το Μάιο του 2021 για να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της ενιαίας αγοράς και να διασφαλίσει τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στη διττή μετάβαση. Διττή μετάβαση νοείται η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση.

Πράσινη μετάβαση είναι η συντονισμένη και αποτελεσματική δράση για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω μιας κοινής γλώσσας, ανάμεσα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (βιομηχανία, πολιτεία, ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, καταναλωτές/πολίτες). Τα πρότυπα παρέχουν αυτή την κοινή γλώσσα. Η τυποποίηση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για το εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο, και έχει ουσιαστικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) δεσμεύεται να αξιοποιήσει την τυποποίηση προκειμένου να διευκολύνει την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική μεταμόρφωση και καινοτομία. Αυτό επικεντρώνεται σε τομείς όπως η κυκλική οικονομία, η ενεργειακή μετάβαση, η κινητικότητα και η βιοποικιλότητα. Τα πρότυπα είναι σημαντικά σε πολλές περιβαλλοντικές πτυχές, όχι μόνο στις παραδοσιακές όπως το νερό και η ποιότητα του αέρα, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα ο κατασκευαστικός και οικοδομικός τομέας, ο ενεργειακός τομέας και τα ηλεκτρονικά προϊόντα. Η Πιστοποίηση των επιχειρήσεων βάσει προτύπων είναι η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης σε αυτά – άρα και μοχλός επίτευξης της πράσινης μετάβασης.

Παράδειγμα δέσμευσης είναι η εταιρεία «Σωληνουργεία Κορίνθου» για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα των παραγωγικών εγκαταστάσεων και είμαστε περήφανοι για την υπηρεσία Πιστοποίησης που παρέχουμε στον πελάτη μας. Η πιστοποίηση οδήγησε στην απόκτηση του σήματος «Carbon Neutral Company», γεγονός που έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι η πρώτη στον κόσμο εταιρεία παραγωγός σωλήνων χάλυβα, που λαμβάνει αυτήν την πιστοποίηση.

Η ψηφιακή μετάβαση από την άλλη πλευρά επιταχύνθηκε μέσα σε συνθήκες πανδημίας για να εξυπηρετήσει τους πολίτες. Η ελληνική πολιτεία έκανε άλματα – οι επιχειρήσεις άμεσα προσαρμοσθήκαν στις ανάγκες τηλεργασίας, και επικεντρώθηκαν στην Πιστοποίησή τους για την ασφάλεια πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων (ISO 27001 και ISO 27701).

Ο κατασκευαστικός τομέας βιώνει σήμερα τη νέα ψηφιακή επανάσταση. Η μοντελοποίηση κατασκευαστικών πληροφοριών (Building Information Modelling, BIM) υιοθετείται με αυξημένη ταχύτητα ως ένα στρατηγικό εργαλείο, προσφέροντας εξοικονόμηση δαπανών, βελτιωμένη παραγωγικότητα και λειτουργία, βελτίωση της ποιότητας των υποδομών και καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις. Και σε αυτό τον τομέα πιστοποιούμε τις δεξιότητες προσώπων σε ΒΙΜ. Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Industry 4.0). Η αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling) και επανακατάρτιση (reskilling) είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των αναγκών του κλάδου. Η ΤÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι ο μοναδικός Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων για ΒΙΜ με αναφορά στο πρότυπο EN ISO 19650.

Με ποιους τρόπους οι επιχειρήσεις θα δημιουργήσουν μια κουλτούρα γύρω από την απόκτηση πιστοποιήσεων;

Η Πιστοποίηση είναι στρατηγική απόφαση και δέσμευση κομβικής σημασίας, που διαχέεται στη νοοτροπία και λειτουργία όλης της επιχείρησης, για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου. Τι νόημα έχει η απονομή Πιστοποιητικού για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων ISO 45001, χωρίς μελέτη επικινδυνότητας, χωρίς λήψη μέτρων για την προστασία των εργαζομένων και παντελή έλλειψη εποπτείας της εφαρμογής τους, χωρίς την αγορά και χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας;

Αν η ανώτατη διοίκηση διαπιστώσει την ασφάλεια που μπορεί να απολαμβάνει από την Πιστοποίηση συστήματος Υγείας και Ασφάλειας, την εύρυθμη λειτουργία, τα μηδενικά ατυχήματα, τη μείωση των εισφορών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, το καλό εργασιακό κλίμα, την πρόληψη τραυματισμού ή απώλεια ανθρώπινης ζωής, το σύστημα δεν θα αποτελεί αναγκαίο κακό αλλά προτεραιότητα για την τήρησή του.
Επιπλέον, κατά τη διαρκεια της πανδημίας, ένα σύστημα κατά ISO 45001 ήταν αρκετό για τις επιχειρήσεις να διερευνήσουν τον κίνδυνο, και ακολουθώντας τις ΠΝΠ και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις της Πολιτείας να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και να προστατεύουν την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων τους.

Αυτό, όμως, δεν αυξάνει το κόστος;

Αντιλαμβάνομαι τη συγκράτηση κόστους, που επιδιώκουν τα στελέχη διεύθυνσης Προμηθειών. Όμως η υπηρεσία Πιστοποίησης απαιτεί την αφιέρωση χρόνου ώστε να παρέχει προστιθέμενη αξία στον πελάτη. Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) προσπαθεί να προσφέρει οικονομικές υπηρεσίες χωρίς κακώς νοούμενες «εκπτώσεις» στην Ποιότητα των υπηρεσιών της. Είναι μέρος της εταιρικής μας ευθύνης η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών. Η επιθεώρηση δεν είναι κοινωνική επίσκεψη στον πελάτη. Η προστιθέμενη αξία αποδίδεται από ενδελεχή επιθεώρηση ώστε να προταθούν ενέργειες βελτίωσης, να αυξηθεί η ασφάλεια, να βελτιωθούν οι λειτουργίες της εταιρείας, να ενημερωθεί ο πελάτης για επικείμενη αλλαγή της νομοθεσία. Αφιερώνουμε χρόνο στον πελάτη μας, όπως επιτάσσει ο Κανονισμός για τη διαπίστευσή μας. Οι πελάτες μας, μας εμπιστεύονται για τον επαγγελματισμό, την ακεραιότητα, την τεχνογνωσία και το ήθος μας. Σεβόμαστε τον πελάτη και το έργο μας.
Αυτό που μας χαροποιεί είναι ότι πλέον οι ελληνικές βιομηχανίες κατανοούν τα ουσιαστικά οφέλη της αποτελεσματικής επιθεώρησης και πιστοποίησης και στρέφονται σε αξιόπιστους φορείς.

Πόσο σημαντικό είναι η απόκτηση πιστοποίησης στον τομέα της βιωσιμότητας για τις βιομηχανίες;

Σήμερα δεν υπάρχει ένα πρότυπο για το ESG. Μόλις στις 3 Νοεμβρίου ανακοινώθηκε από το Ιnternational Financial Reporting Standards Foundation η συνεργασία του με το ISSB International Sustainability Standards Board για να βοηθήσει στην κάλυψη αυτής της αυξανόμενης ζήτησης για ένα κοινό πρότυπο. Στόχος του ISSB είναι: Η παροχή μιας ολοκληρωμένης παγκόσμιας βάσης προτύπων γνωστοποίησης που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα. Παρέχουν, δηλαδή, στους επενδυτές και σε άλλους συμμετέχοντες στην κεφαλαιαγορά πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες των εταιρειών, που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα για να τους βοηθήσουν να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση.

Για τους επενδυτές, κριτήρια περιβαλλοντικών, κοινωνικών και χρηστής διαχείρισης (Environmental, Social, and Governance – ESG) παίζουν πλέον καθοριστικό ρόλο στις επενδυτικές αποφάσεις. Για τους καταναλωτές η «υπεύθυνη» εταιρική συμπεριφορά (π.χ. για θέματα ασφάλειας, περιβαλλοντικά, εταιρικής διακυβέρνησης, αντιμετώπισης ζητημάτων διαφθοράς, κοινωνικής συνεισφοράς και διακρίσεων) βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο των επιλογών τους.
Σήμερα, όμως, η πιστοποίηση για τέτοιου είδους ζητήματα αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ακόμη και κριτήριο επιβίωσης. H TÜV HELLAS (TÜV NORD) διενεργεί επαλήθευση για τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης (GRI) και επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση σύμφωνα με τις οδηγίες GRI STANDARDS, καθώς και με βάση το διεθνές πρότυπο AA1000AP (2018) του Οργανισμού Accountability.

Πως θα θέλατε να συνοψίσετε για όσους δεν προτίθονται να επενδύσουν στην Πιστοποίηση ή δεν γνωρίζουν τίποτα για αυτή;

Πιστοποίηση είναι η έξωθεν καλή, τεκμηριωμένη, αξιόπιστη μαρτυρία ότι το τρόφιμο είναι ασφαλές για κατανάλωση από το παιδί σας, ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή ο φορτιστής του οχήματός σας δεν θα προκαλέσει βλάβη ή έκρηξη. Επιπλέον, ότι το εργασιακό περιβάλλον είναι ασφαλές και έχουν ληφθεί μέτρα για όλους τους πιθανούς εργασιακούς κινδύνους, ότι η εταιρεία μου στην οποία εργάζομαι μετρά την ενέργεια, τους ρύπους, το αποτύπωμα της και παίρνει μέτρα να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα για να έχουμε όλοι ένα καλύτερο μέλλον στον πλανήτη, ότι η πληροφορία στην επιχείρηση είναι ασφαλής. Τέλος, ότι η κατάρτιση που έλαβε το παιδί μου κατέληξε σε πιστοποίηση δεξιοτήτων, που οδήγησε σε πρόσληψή του.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) μπορεί με αξιοπιστία να προσφέρει υπηρεσίες επιθεώρησης, ελέγχου, επαλήθευσης, Πιστοποίησης, που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα λειτουργίας των πελατών της και αποδίδει προστιθέμενη αξία.
Με διάρκεια ζωής 34 συναπτά έτη στην αγορά, με 320 αποκλειστικά, άρτια καταρτισμένα και έμπειρα στελέχη σε όλη την επικράτεια, συμμετέχουμε στην ανάπτυξη και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων -συνοδοιπόροι και αρωγοί στο κύμα των εξελίξεων της διττής μετάβασης-, με σεβασμό σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες, περήφανοι για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει η αγορά.