Σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε στα αποτελέσματα του ομίλου Π. Πετρόπουλος το α’ τρίμηνο του 2021. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε, οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου Π. Πετρόπουλος κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 34,2% και ανήλθαν σε €29,0εκ από €21,6 εκ στις 31.3.2020. Το EBIDTA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 233,4% και ανήλθε σε €2,8εκ από €0,8εκ στις 31.3.2020.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2,4εκ σημειώνοντας αύξηση 550%, έναντι €0,3εκ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν επίσης κατά 649% και ανήλθαν σε €1,8εκ έναντι €0,2εκ στις 31.3.2020.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά 27,3% στα €18,0εκ από €24,7εκ στις 31.12.2020 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε €10,3εκ, από €13,7εκ στις 31.12.2020. Τα μετρητά και ισοδύναμα μειώθηκαν στα €7,7εκ στις 31.3.2021 από €11,0εκ στις 31.12.2020. Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα διαθέσιμα και ισοδύναμα) στις 31.3.2021 ήταν 56,6%.