Τον ορισμό της κ. Χριστίνας Γέμελου του Ιωάννη ως Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε αντικατάσταση της κ. Γεωργίας Λέντα, που υπέβαλε την παραίτησή της για προσωπικούς λόγους, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, στη συνεδρίαση του στις 7 Ιουνίου 2021, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη. Σημειώνεται ότι η κα. Γέμελου αναλαμβάνει καθήκοντα την 10.06.2021.

Σημειώνεται ότι η κα. Γέμελου πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 4706/2020, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος της Εταιρείας, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητη και αντικειμενική κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Δεν αποτελεί μέλος του ΔΣ της Εταιρείας ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας και δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία ή σε εταιρεία του Ομίλου και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσης.

Επιπλέον, είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (ΣΟΕΛ) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.Έχει περισσότερα από τρία χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε Ελεγκτικές – Συμβουλευτικές Εταιρείες. Ειδικότερα, έχει διατελέσει Χρηματοοικονομικός σύμβουλος και Βοηθός τακτικού ελέγχου στην Ernst & Young Greece, συμμετέχοντας στην παροχή συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (IFRS Accounting issues), στην αξιολόγηση εσωτερικών διαδικασιών στις συστημικές Τράπεζες Ελλάδος και στη διενέργεια τακτικών ελέγχων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Στη συνέχεια, εργάστηκε στην Baker Tilly Greece στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου συμμετέχοντας στην αξιολόγηση κινδύνων και στην προετοιμασία πολιτικών και κανονισμών σύμφωνα με το εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Επιπλέον, συμμετείχε σε εσωτερικούς ελέγχους διαφόρων εταιρειών.