Τη σφραγίδα της ολοκλήρωσης έλαβε επένδυση της Παπουτσάνης, που είχε υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016, και πιο συγκεκριμένα στο καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» των άρθρων 32 έως 36 (Δ’ Κύκλος). Πιο αναλυτικά, με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, πιστοποιείται η ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, που αφορά στην επεκταση δυναμικοτητας της υφισταμενης μοναδας παραγωγης σαπωνων και γαλακτωματων της γνωστής βιομηχανίας στη Χαλκίδα.

Όσον αφορά στο συνολικό οριστικοποιούμενο επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023, αυτό ανέρχεται στο ποσό των 895.893 ευρώ. Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται στο ποσό των 895.893 ευρώ, ποσοστό 100% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.  Το ύψος της ενίσχυσης με τη μορφή της ωφέλειας φορολογικής απαλλαγής συμβατικής επένδυσης, ανέρχεται σε 313.562 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους. Με την ίδια απόφαση, εγκρίνεται το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής. Τέλος, πληρείται ο όρος της απόφασης υπαγωγής, περί διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και δημιουργίας των μισών τουλάχιστον νέων θέσεων εργασίας κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επένδυσης, καθώς και του ποσοστού των πτυχιούχων.