Αίτημα διαγραφής των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών υπέβαλε η Paperpack, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της, Orlando Equity, που ελέγχει πλέον
το 100% των μετοχών της. Ειδικότερα, η απόφαση αφορά στη διαγραφή 3.953.090 άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης.