Η πρόσφατη επαναπιστοποίηση με το διεθνές πρότυπο Alliance for Water Stewardship (AWS) Standard 2.0, που λαμβάνει σταθερά από το 2020, αποδεικνύει τη δέσμευση της Παπαστράτος για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Η πρόσφατη επαναπιστοποίηση με το διεθνές πρότυπο Alliance for Water Stewardship (AWS) Standard 2.0, που λαμβάνει σταθερά από το 2020, αποδεικνύει τη δέσμευση της Παπαστράτος για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Η Παπαστράτος είναι μια από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση «Συμμαχία για το Νερό» / Alliance for Water Stewardship (AWS) Standard 2.0. Πρόκειται για μια παγκόσμια συνεργασία μελών, που περιλαμβάνει επιχειρήσεις, ΜΚΟ και τον δημόσιο τομέα. Η απόκτηση του εξαιρετικά απαιτητικού αυτού διεθνούς προτύπου, το οποίο έχει στόχο τη χρήση νερού που είναι κοινωνικά και πολιτιστικά δίκαιη, περιβαλλοντικά βιώσιμη και οικονομικά επωφελής, περιλαμβάνει πέντε πεδία συνεχούς βελτίωσης. Συγκεκριμένα:

• Την ορθή διακυβέρνηση των υδάτινων πόρων.
• Το βιώσιμο υδατικό ισοζύγιο (το νερό που εισρέει σε μία περιοχή έναντι των απολήψεων).
• Τη βελτίωση της ποιότητας του νερού.
• Την προστασία των σημαντικών περιοχών που σχετίζονται με το νερό.
• Την πρόσβαση σε πόσιμο νερό, αποχέτευση και υγιεινή για όλους (WASH-Water, Sanitation & Hygiene), που αντιστοιχεί στον 6ο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Επιπλέον, και ειδικά για τη συµµόρφωση µε το πρότυπο AWS και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, συνεργατών και ενδιαφερόμενων φορεών, έχει συσταθεί στην Παπαστράτος οµάδα αποτελούµενη από εκπροσώπους των τµηµάτων Βιωσιµότητας, Παραγωγής, Εξωτερικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας.

Δράσεις για το νερό
Σύμφωνα µε το πρότυπο ΑWS, οι κοινές προκλήσεις για το νερό περιλαμβάνουν την απειλή ή την ανησυχία που αφορά στη διαχείριση του νερού και η οποία επηρεάζει και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη της περιοχής χρήσης αυτού, όπως το υδατικό ισοζύγιο-υφαλμύρινση υπογείου υδροφόρου ορίζοντα, η ποιότητα του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα και η εξάλειψη του κινδύνου πλημμύρας. Με πρωτοβουλία της Παπαστράτος, όλα αυτά τα ζητήματα επικοινωνούνται μέσω συναντήσεων με τοπικούς φορείς ώστε να εξετάζονται ενδεχόμενες κοινές δράσεις με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του νερού αλλά και τη δραστηριοποίηση στους υπόλοιπους πυλώνες του προτύπου.

Οι υπόλοιπες εξωτερικές δράσεις περιλαμβάνουν επίσκεψη στη Λίμνη Κουμουνδούρου, καθαρισμό ρέματος Κηφισού και της παραλίας του Αγγελοχωρίου στη Θεσσαλονίκη καθώς και τη μεγάλη πρωτοβουλία αναδάσωσης που τρέχει απο το 2021, ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, με τη φύτευση συνολικά 70.000 δέντρων σε 1.000 στρέμματα πυρόπληκτων περιοχών της Αττικής (Άγιος Στέφανος, Πεντέλη) και την πλήρη φροντίδα τους μέχρι το 2026.

Ιδιαίτερη σημασία δίνει η Παπαστράτος στη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων της σχετικά με το νερό ως κρίσιμο στοιχείο για ένα βιώσιμο μέλλον. Διοργανώνει τη δράση “Sustainability Week” κατά την οποία οι εργαζόµενοι στην παραγωγή αλλά και στα γραφεία της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ εκπαιδεύονται µε βιωµατικό τρόπο, χρησιµοποιώντας διαδραστικά μέσα για την αξία της ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, αλλά και τη σηµασία της πιστοποίησης µε το πρότυπο AWS.

Παράλληλα, η Παπαστράτος συµµετέχει σε µηνιαίες ηµερίδες που διοργανώνονται από τη PMI, µε συµµετοχή όλων των εργοστασίων του Οµίλου, για την ανταλλαγή απόψεων, αλλά και βέλτιστων πρακτικών για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αντιµετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται µε τη µείωση των αποθεµάτων νερού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Τέλος, στο πλαίσιο των εσωτερικών δράσεων, πραγματοποιούνται μια σειρά βελτιωτικών έργων που περιλαμβάνουν – μεταξύ άλλων – έργα για τη μείωση διαρροών στο δίκτυο ατμού και στο δίκτυο πυροπροστασίας.

Παπαστράτος ΑΒΕΣ
Ήμερος Τόπος, Θέση Κορορέμι, Ασπρόπυργος, ΤΚ 193 00
Τ: 210 419 3000
E: [email protected]
S: www.papastratosmazi.gr