Απρόσκοπτα συνέχισε την παραγωγή της το πρώτο εξάμηνο του 2021 η βιομηχανία πλαστικών ειδών Ε. ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα, η ζήτηση για τα προϊόντα του Ομίλου παρέμεινε σχεδόν σταθερή, διότι οι τομείς στους οποίους απευθύνεται, καθαριστικά προϊόντα, τρόφιμα, φάρμακα δεν έχουν επηρεαστεί σημαντικά.

Από την αρχή του έτους 2021 έως τα τέλη Ιουνίου, ο όγκος πωλήσεων και ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας του Ομίλου δεν μεταβλήθηκαν ουσιαστικά σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020. Ειδικότερα, για τη Μητρική Εταιρεία, ο σύνολο του Ενεργητικού κατά την 30/06/2021 ανήλθε, σε 18.084.803 ευρώ, έναντι 17.555.002 ευρώ κατά την 31/12/2020, ενώ για τον Όμιλο ανήλθε σε 16.116.232 ευρώ για το ίδιο διάστημα, έναντι 15.941.535 ευρώ πέρυσι.

Επίσης, η ζήτηση των προϊόντων και οι υπάρχουσες παραγγελίες για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2021 κυμάνθηκαν σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος, η θυγατρική EPSH ABEE συνέχισε την θετική της πορεία, διατηρώντας την κερδοφορία και βελτιώνοντας την καθαρή της θέση. Στόχος για το δεύτερο εξάμηνο του 2021 είναι η συνέχιση της ορθής οικονομικής διαχείρισης και χρήσης των παραγωγικών συντελεστών ώστε ο Όμιλος να επιτύχει αύξηση της παραγωγικότητας, πραγματοποιώντας στοχευμένες επενδύσεις σε πάγιο ενεργητικό για να επιτύχει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.