Τον στόχο της που είναι να διατηρήσει και να αυξήσει την αξία της, πέτυχε κατά την περασμένη χρονιά η OSCAR ΑΒΕΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και πώληση σοκολάτας και ζαχαρωδών προϊόντων. Το παραπάνω επίτευγμα είναι μεταξύ άλλων, αποτέλεσμα της χρήσης καινοτόμων μεθόδων και της βέλτιστης χρησιμοποίησης των συντελεστών παραγωγής που έχει στη διάθεσή της, μέσω φυσικά σχετικών επενδύσεων.

Αναβάθμιση εξοπλισμού ποντάροντας στο μέλλον
Η εταιρεία μέσα στο 2022 προχώρησε σε μεγάλες επενδύσεις αποσκοπώντας σε αναβάθμιση και επέκταση του μηχανολογικού της εξοπλισμού, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, αναμένοντας αύξηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων μέσα στα επόμενα έτη. Μάλιστα, όπως φαίνεται και στις σχετικές οικονομικές καταστάσεις, παρουσιάζει ικανοποιητικά αποτελέσματα τα τελευταία έτη δεδομένων των οικονομικών συνθηκών στην ελληνική οικονομία. Έχει επιτύχει οι κύριες λειτουργίες να αποδίδουν κι η παραγωγική διαδικασία να μεγιστοποιεί την αποδοτικότητά της σε συνδυασμό με τα χρησιμοποιούμενα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον έχει επιτύχει να εφαρμόζει σε ικανοποιητικά επίπεδα τις υποστηρικτικές λειτουργίες.

Έχοντας στη φιλοσοφία της το να μετατρέπει τις εισροές σε εκροές και επενδύοντας σε μηχανολογικό εξοπλισμό, στη διάρκεια της χρήσης οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της OSCAR αυξήθηκαν κατά 515.455,37 ευρώ. Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε προσθήκες μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών ενσώματων στοιχείων. Στα λοιπά, αλλά ενδεικτικά της αναπτυξιακής τάσης της εταιρείας, οικονομικά στοιχεία, ο τζίρος σημείωσε αύξηση κατά 11,59% και ανήλθε σε 17.023.460,57 ευρώ. Τέλος, στα επόμενα βήματα της εταιρείας βρίσκονται, η επέκταση του υφιστάμενου πελατολογίου σε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και η δημιουργία υποδομών μέσω των οποίων θα βελτιωθεί η εξυπηρέτηση και υποστήριξη του παραγωγικού έργου και κατ’ επέκταση των μετόχων.