Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου εγκρίθηκε η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης «Γενική Επιχειρηματικότητα» Αναπτυξιακού Νόμου της επένδυσης της «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΑΕ».

Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση παραγωγικού και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού βιομηχανοστασίου για την παραγωγή άπαχου ορού πρωτεΐνης για χρήση σε παραγωγή βρεφικών τροφών, κατασκευή νέου αποθηκευτικού χώρου, υγειονομική βελτίωση του χώρου συσκευασίας του εν λόγω προϊόντος και επέκταση χώρου γραφείων στη θέση ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, του Δήμου Ζίτσας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.619.471,54€ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.619.471,54€.

Η τροποποίηση αφορά την οριστικοποίηση του κόστους, την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, σύμφωνα με την οποία το συνολικό ενισχυόμενο και επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου διαμορφώνεται στο ποσό: 1.619.471,54€, με το ποσό ενίσχυσης με την μορφή της φορολογικής απαλλαγής (για συμβατική επένδυση) 728.762,19€, χρηματοδοτικό σχήμα 100% του συνολικού προϋπολογισμού εξωτερική χρηματοδότηση, ήτοι 1.619.471,54€, αριθμό υφισταμένων θέσεων εργασίας: 34,87 Ε.Μ.Ε., αριθμό νέων θέσεων εργασίας πτυχιούχων, που θα δημιουργηθούν στην επένδυση: 0 Ε.Μ.Ε.

Η ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται στις 16-11-2021. Ενώ με την απόφαση αυτή εγκρίνεται το ποσό ενίσχυσης με την μορφή της φορολογικής απαλλαγής στα 728.762,19€.