Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση, η οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας ALUMINCO, που είχε υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου του 2011 που αναφέρεται στην θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας στη θέση «ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ» του Δήμου Τανάγρας, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιημένο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 871.393,51 ευρώ.
β) Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 261.418,05 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 30% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
γ) Το ύψος του μέσομακροπρόθεσμου δανεισμού ανέρχεται στο ποσό των 435.696,76 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
δ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 174.278,70 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
ε) Πιστοποιείται ότι οι υφιστάμενες θέσεις απασχόλησης στην επένδυση ανέρχονται σε 209,81 Ε.Μ.Ε., εκ των οποίων η 1 Ε.Μ.Ε. αποτελεί νέα θέση απασχόλησης και αφορά πτυχιούχο.
στ) Ορίζεται ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης η 03.02.2020.
ζ) Εγκρίνεται η καταβολή της επιχορήγησης, ποσού 149.381,74 ευρώ.