Ο όμιλος ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS, με παρουσία στην Ελλάδα και στη Ρουμανία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε ένα μεγάλο φάσμα επιχειρήσεων. Στο ποσό των 14,113 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου το πρώτο εξάμηνο του 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 35,87% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Τα μικτά κέρδη του ομίλου, ο οποίος παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες για τον εξοπλισμό αποθηκών και για τον εξοπλισμό & επίπλωση καταστημάτων, ανήλθαν σε 4,568 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση ύψους 38,34% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2020.

Τα EBITDA αποτελέσματα εμφάνισαν κέρδη ύψους 1,575 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 691.000 ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020. Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 995.000 ευρώ έναντι κερδών ύψους 101.000 ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 726.000 ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 10,134 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 46,78% σε σχέση με το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο 2020. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 3,287 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση ύψους 42,49%. Τα EBITDA αποτελέσματα εμφάνισαν κέρδη ύψους 1,046 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 697.000 ευρώ έναντι κερδών ύψους 67.000 ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 536.000 ευρώ έναντι ζημιών ύψους 17.000 ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020.