Ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία της επένδυσης της Ελαιόλαδα Αργολίδας Αφοί Φακλάρη ΑΕ, που είχε υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου του 2004.
Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιήθηκε στα 1,783 εκατ. ευρώ. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής διαμορφώθηκε στα 605.270 ευρώ η οποία αποτελεί μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ποσοστό 33,94% επί του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης.
Το ύψος τραπεζικού δανείου ανήλθε στα 500.500 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 28,06% του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης ενώ το ύψος της επιχορήγησης έφθασε στα 677.730 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 38% επί του συνολικού ύψους της επένδυσης.
Με την υλοποίηση της επένδυσης δημιουργήθηκαν νέες θέσεις απασχόλησης που αντιστοιχούν σε 3 ΕΜΕ ενώ διατηρούνται οι υφιστάμενες θέσεις που αντιστοιχούν σε 14 ΕΜΕ.
Με την απόφαση του περιφερειάρχη εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού 338.105 ευρώ.

Επένδυση στην ανέγερση νέου
βιομηχανικού κτιρίου
Οι πωλήσεις της εταιρείας στη χρήση του 2019 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) διαμορφώθηκαν στα 7,55 εκατ. ευρώ από 10,164 εκατ. ευρώ (-25,71%), ενώ εμφάνισε ζημιές 172.569 ευρώ από κέρδη 46.524 ευρώ το 2018. Την εξεταζόμενη χρονική περίοδο, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της είχαν διαμορφωθεί στα 8.051.211,71 ευρώ έναντι κυκλοφορούντος ενεργητικού ποσού 5.790.800,43 ευρώ.
Η διαφορά αυτή οφείλεται, κυρίως, στο γεγονός ότι η εταιρεία επένδυσε μέρος από τη ρευστοποίηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού της στην ανέγερση βιομηχανικού κτιρίου και άντλησε από τον τραπεζικό τομέα ικανά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της επένδυσης αυτής. Με την είσπραξη της επιχορήγησης η εταιρεία θα αποπληρώσει μεγάλο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της.
Το ελαιόλαδο «ΑΡΓΟΛΙΣ», όπως και όλα τα άλλα προϊόντα της Αφοί Φακλάρη ΑΕ, παράγονται με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές και ποιοτικούς ελέγχους (πιστοποίηση κατά ISO 22000 & ISO 9001).