Πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους, η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας και η τήρηση των όρων της απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «SILCIO S.A.». Το σχέδιο αφορά στην εγκατάσταση δύο φωτοβολταϊκών σταθμών: 1) ισχύος 1Χ99,33 kWp που βρίσκεται στη θέση «ΛΑΓΚΩΝΑ» του ΔΔ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ, του Δήμου Ρόδου, του Νομού Δωδεκανήσου και 2) ισχύος 1Χ79,98 kWp που βρίσκεται στη θέση «ΜΙΣΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ» στην Κτηματική Περιφέρεια Τζερεμιάδου, του Δήμου Οροπεδίου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, με τους εξής όρους: «Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή της επιχορήγησης ποσού 182.104,50 ευρώ στην επένδυση με την υπό στοιχεία 11822/ΥΠΕ/5/0358/ Ν.3299/2004/13.03.2014 (Β’ 702) απόφαση υπαγωγής.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις». Στη χρήση του 2019 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) η εταιρεία είχε καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως προ φόρων 13.300.242,92 ευρώ έναντι κερδών 8.124.322,56 ευρώ το 2018, το οποίο οφείλεται στο δυσμενές οικονομικό κλίμα της χώρας που συνεχίζεται τα τελευταία χρόνια.

Παρ’ όλα αυτά, η επιχειρηματική «στροφή» που έχει αποφασίσει η διοίκηση να πάρει τα τελευταία χρόνια και να διαδραματίσει ιδιαίτερο ρόλο στη κατασκευή έργων ΑΠΕ φιλοδοξεί να έχει θετικά αποτελέσματα τις επόμενες χρήσεις.