Δυτικής Μακεδονίας Ι.Κ.Ε.» που είχε ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο. Η επένδυση αφορούσε στην ίδρυση παραγωγικής μονάδας με σκοπό την παραγωγή χαρτοκιβωτίων και χαρτοτελάρων από κυματοειδές χαρτόνι στη θέση Μελίτης, (στη ΒΙΠΕ Φλώρινας), του Δήμου Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιήθηκε στο ποσό των 2.936.000 ευρώ και η συνολική ενίσχυση ορίστηκε στο ποσό του 1.321.200 ευρώ, ήτοι ποσοστό 45,00% επί του ενισχυόμενου κόστους και χορηγείται με τη μορφή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Το επενδυτικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε ως προς το φυσικό αντικείμενο στις 14-04-2021. Ως προς το οικονομικό αντικείμενο η επένδυση εξοφλείται σταδιακά σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. 0056/04- 04-2019 σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, μεταξύ των εταιρειών «ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ι.Κ.Ε.» και της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.». Το τελευταίο μίσθωμα θα καταβληθεί την 22-05-2026.