Το «πράσινο» φως στην ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «MACEDONIAN LOGISTICS ΕΠΕ» άναψε στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Προϊσταμένος της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Με την ίδια απόφαση, εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού 1.481.829,43 ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει ως διαφορά, μετά από την αφαίρεση του ποσού που έχει καταβληθεί ως Α’ Δόση (246.971,57 ευρώ), από το σύνολο της επιχορήγησης όπως αυτή οριστικοποιείται με την παραπάνω απόφαση (1.728.801,00€).

Η επένδυση αφορούσε στην ίδρυση μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας για λογαριασμό τρίτων», στη Θέση «Μοίρα Πυραύλων» της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος Καβαλλαρίου του Δήμου Λαγκαδά, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 4.802.225,10 ευρώ και ποσού επιχορήγησης ύψους 1.728.801 ευρώ, ήτοι ποσοστού 36% επί της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης.

Ενισχυμένη δυναμικότητα και θέσεις εργασίας
Η επένδυση ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2020, η ίδια συμμετοχή ήταν 1.200.556,30 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης, και ο τραπεζικός δανεισμός σε 1.872.867,80 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 39% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε κατεψυγμένο φορτίο 1.770.000 Κιλά/Έτος, νωπό φορτίο: 7.100.000 Κιλά/Έτος, ξηρό φορτίο (διακίνηση ανά παλέτα μ.ο. 800κιλά): 6.480.000 κιλά/Έτος, ξηρό φορτίο διακίνηση ανά παλέτα μ.ο. 10κιλών picking): 36.480.000 κιλά/Έτος και η συνολική ισχύς σε 340,60 KW.
Σημειώνεται πως οι συνολικές θέσεις εργασίας κατά το χρόνο ολοκλήρωσης ανήλθαν σε 80,53 ΕΜΕ.